ABOUT US

บริษัท อินดัสเตรียล โพรวิชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2545 โดยทีมวิศวกรผู้มากด้วยประสบการณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมควบคุมทางไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท และงานปรับปรุงเครื่องจักร เช่น

ให้บริการ โดยความรู้ ความชำนาญตลอดจนความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทมีแนวโน้ม การเติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้รากฐานอันมั่นคงและคู่ค้าที่แข็งแกร่ง บวกกับความหลากหลาย ในการออกแบบจัดสร้างระบบควบคุมตามความต้องการของลูกค้า โดยสามารถแยกประเภทของงานดังกล่าวได้ดังนี้